วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บ้านพระไทย Thai amulet www.banprathai.comณ แผ่นดินแห่งนี้เรียกว่า ประเทศไทย มีพระพุทธศาสนา เป็นหลักชัย ให้ประชาชนในชาติ
อยู่รวมกันในสังคม อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา นับแต่สร้างชาติความสงบสันติ แห่งประชาชาติ ล้วนแล้วแต่
เนื่องมาจากหลักศีลธรรม ในพระพุทธศาสนา นับเนื่องกันมาแต่โบราณกาล ความสงบร่มเย็นแห่งแดนดินถิ่นนี้
เป็นที่กล่าวขาน ถึงความเมตตาปราณี ให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ชนทุกชาติ ทุกศาสนา มีโอกาสเข้ามาอยู่อาศัย
ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระมหากษัตริย์ชาติไทย ประเทศไทยนี้ เป็นดินแดนแห่ง "เสรีภาพ" มากที่สุดในโลก
เรามาร่วมกัน สืบทอดอารยะธรรมของโลกอนุรักษ์สัญลักษณ์ ของการเชื่อมต่อชาวไทยกับพระพุทธศาสนา เป็นเหมือน
สายใยที่คอยรั้งเหนี่ยวให้ทำแต่ความดี มีสติ ในการครองตน ครองคน ครองาน กฎหมายบ้านเมือง ที่ได้บัญญัติขึ้นมานั้น
ก็ทำให้เราทราบว่า เป็นแค่เพียงกติกากำหนดขึ้นมา ควบคุมพฤติกรรมเท่านั้น ให้มนุษย์เกรงกลัวต่อความผิด แต่จริงๆ
แล้วควร ละอายต่อการที่จะกระทำความผิด เป็นผลที่มาจากจิตใจ จิตใต้สำนึก พระพุทธองค์ มีหลักแค่สามข้อเท่านั้น
ที่ผู้ปฏิบัติเป็นคนดีที่แท้จริงครับ
" ละชั่ว ทำแต่ความดี และมีใจที่บริสุทธิ์ "
ด้วยความเคารพอย่างสูง
ธรรมสถิตย์ หลวงสิทธิ์